Bên cạnh các ngôn ngữ lập trình như Javascipt, Pyton, Java, C/C++,... còn một ngôn ngữ lập trình rất đáng để học cho những lập trình viên mới bước chân vào nghề. Đó là PHP
PHP (viết tắt của Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ lập trình đa mục đích. Đây ngôn ngữ lập trình kịch bản, mã nguồn mở được dùng phổ biến để ra tạo các ứng dụng web chạy trên máy chủ. Mã lệnh PHP có thể được nhúng vào trong trang HTML một cách dễ dàng nhờ sử dụng cặp thẻ PHP
Nguồn ảnh: Internet
Thảo Vân