HTML được viết tắt của từ Hyper Text Markup Language tạm dịch là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Nó giúp người dùng định dạng bố cục cũng như các thuộc tính có liên quan đến