Cùng là làm việc về ảnh nhưng khác với Photoshop là phần mềm chỉnh sửa các hình ảnh có sẵn, thì Illustrator chuyên về vẽ ra các hình ảnh mới - dựa trên việc tạo và chỉnh