Làm sao để có một chiến dịch quảng cáo với chi phí thấp nhưng lại đạt hiệu quả cao??? Một chiến dịch quảng cáo tốt với chi phí thấp và hiệu quả cao cần có các yếu tố sau:✩