Phần mềm máy chủ (Web sever) có nhiệm vụ là đưa website lên internet. Dễ hiểu hơn là nó có khả năng tiếp nhận các request từ các trình duyệt web và gửi phản hồi tới các client.