HTML được viết tắt của từ Hyper Text Markup Language tạm dịch là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Nó giúp người dùng định dạng bố cục cũng như các thuộc tính có liên quan đến cách hiển thị của một đoạn text,heading, links, blockquotes... hay được hiển thị trên một chương trình đặc biệt là Browser, Chorme, Cốc cốc ...
Nguồn ảnh: Sưu tầm
Thảo Vân