Để nhận biết xem trang web của bạn có bị sao chép bởi một trang web khác hay không, bạn có thể sử dụng một số công cụ trực tuyến để kiểm tra sự giống nhau giữa các trang web.
Một công cụ phổ biến để kiểm tra bản sao nội dung trên trang web là Copyscape (https://www.copyscape.com/). Bạn có thể truy cập trang web này và nhập URL của trang web của mình để kiểm tra xem có bất kỳ nội dung sao chép nào trên trang web khác hay không.
Bên cạnh đó, Google Search Console (https://search.google.com/search-console) cũng cung cấp các công cụ để phát hiện và báo cáo vi phạm bản quyền nội dung trên trang web của bạn.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các công cụ so sánh nội dung trang web như Siteliner (https://www.siteliner.com/) và Screaming Frog (https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/) để tìm kiếm bất kỳ nội dung trùng lặp hoặc giống nhau nào trên trang web của bạn và trang web khác.
Nếu bạn phát hiện bất kỳ nội dung nào trùng lặp, bạn nên liên hệ với chủ sở hữu trang web khác và yêu cầu họ gỡ bỏ nội dung của bạn hoặc đưa ra giải pháp khác để giải quyết vấn đề.
Chúc bạn thành công!